Hi, ik ben Trai

1. Voor je liggen de kleine lettertjes van Trai Vegan. Mijn algemene voorwaarden zijn eerlijk en duidelijk. Ingewikkelde juridische woorden laat ik liever achterwege. Het is belangrijk dat je even een kwartiertje van je tijd neemt om onze afspraken te bekijken. Zo verkleinen we de kans op misverstanden en kunnen we ons focussen op leukere dingen, zoals vegan koken!
2. Mijn website bevat een webshop waar (online) diensten en digitale producten op afstand kunnen worden gekocht of afgenomen.

01. Even voorstellen

1. Trai Vegan is een handelsnaam van de eenmanszaak “Trai” gevestigd aan de Groeneweg 162 w (3981 CP) in Bunnik.
2. Indien je vragen hebt met betrekking tot deze algemene voorwaarden of mijn privacy- en cookieverklaring, kan je op de volgende manieren contact met mij opnemen:
Via e-mail: info@traivegan.com
Via de telefoon: 06 82 63 71 33
3. En nog een paar belangrijke nummers:
KvK-nummer: 73774863
BTW-nummer Nederland: NL001791532B13

02. Leeswijzer

1. Lees je “ik” of “mij”, dan verwijst dit naar Trai Vegan, dat een handelsnaam is van de eenmanszaak Trai, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73774863. Trai Vegan is de opdrachtnemer.
2. “Jij” of “jou” is van toepassing op jou als opdrachtgever. Jij bent de rechtspersoon of natuurlijke persoon die heeft aangegeven gebruik te willen maken van de diensten van Trai Vegan.
3. De term “consument” is van toepassing op iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs-of beroepsactiviteit vallen.
4. De term “zakelijke opdrachtgever” is van toepassing op iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt voor doeleinden die binnen zijn bedrijfs-of beroepsactiviteit vallen.
5. Met “wij” verwijs ik in deze voorwaarden naar jou als opdrachtgever en mijzelf als opdrachtnemer.
6. Onder “schriftelijk” wordt in deze voorwaarden ook communicatie per e-mail of app verstaan, zolang de identiteit van de verzender en de integriteit van de inhoud voldoende kunnen worden vastgesteld.
7. Lees je “webshop” of “website” dan verwijs ik naar de website beschikbaar via www.traivegan.com.
8. Met “herroepingsrecht” verwijs ik naar het recht van consumenten om binnen de wettelijke bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

03. Toepasselijkheid van mijn voorwaarden

1. Mijn algemene voorwaarden zijn van toepassing op mijn webshop, aanbod, offertes, bestellingen, overeenkomsten, de opdracht, de uitvoering van werkzaamheden door of namens mij en het verrichten van andere (rechts-)handelingen.
2. Soms komt het voor dat we samen besluiten om het net allemaal wat anders te doen. Daarbij willen we dan waarschijnlijk afspraken maken die afwijken van deze voorwaarden. Deze afspraken zijn alleen geldig als ze zwart op wit (schriftelijk dus) door ons zijn vastgelegd. Zo weten we allebei waar we aan toe zijn.
3. Hanteer je ook zelf algemene voorwaarden? Wees je er dan van bewust dat jouw algemene voorwaarden niet van toepassing zijn en door mij uitdrukkelijk van de hand worden gewezen.

04. Wijzigen van mijn voorwaarden

1. Het gebeurt wel eens dat ik deze algemene voorwaarden wil wijzigen. Vanaf het moment dat ik de gewijzigde voorwaarden op mijn website publiceer, zijn de gewijzigde voorwaarden van toepassing. Ik informeer bestaande klanten daarover via e-mail. Op al gedane bestellingen, heeft zo’n wijziging trouwens geen invloed. Als je regelmatig via mijn website een bestelling plaatst, is het dan ook aan te raden om zo nu en dan een kijkje te nemen in de algemene voorwaarden. Voor consumenten geldt dat een ingrijpende wijziging van deze algemene voorwaarden betekent dat de consument de overeenkomst mag ontbinden.

05. Waarvoor kies je?

1. Op mijn website kun je mijn concrete aanbod terugvinden. Zo kan je zelf kiezen, hoe ik je mag helpen. Of je nou via een privé-workshop in een intieme setting met vegan koken aan de slag wilt of mijn mooie ruimte in Bunnik wilt huren: ik kijk ernaar uit je te ontmoeten! Kies je voor een groep-workshop? Dan kun je deze direct aanschaffen via mijn webshop. Wanneer je klikt op de knop “Bestelling plaatsen en betalen”, plaats je een bindende bestelling en ontvang je daarna van mij nog even een mailtje waarin ik jouw bestelling bevestig (“de orderbevestiging”).
2. Ik doe mijn best om mijn website zo goed mogelijk up-to-date te houden. Toch kan het voorkomen dat het aanbod dat via mijn website wordt aangeboden, (tijdelijk) niet verkrijgbaar is. Bijvoorbeeld omdat mijn agenda al volledig is volgeboekt met workshops. Vol = vol.
3. Indien mijn aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of er aanvullende voorwaarden aan dit aanbod verbonden zijn, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod zo vermeld.
4. Ik heb mijn best gedaan om mijn aanbod zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Toch kan het een keertje voorkomen dat bepaalde informatie op deze website niet helemaal juist en/of volledig is. Als het een “kennelijke vergissing of kennelijke fout” betreft, kan ik hier niet aan worden gehouden.

06. Totstandkoming overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat jij het aanbod van Trai Vegan aanvaardt en voldoet aan de daarbij door mij gestelde voorwaarden.

Oftewel:
a) Wanneer jij digitaal akkoord gaat met mijn aanbod, door op mijn website jouw keuze aan te geven en de bestelling af te ronden en je een bevestigingsmail van mij hebt ontvangen;
b) Wanneer jij een akkoord op mijn offerte hebt gegeven en ik ontvangst hiervan heb bevestigd;
c) Ik uit jouw gedrag mag afleiden dat jij akkoord bent gegaan met mijn aanbod.

07. Jouw account

1. Om optimaal gebruik te maken van mijn webshop, kun jij je registreren door een account aan te maken. Ik mag altijd zelf bepalen – naar mijn eigen inzicht – of ik een account verstrek. Het kan dus voorkomen dat ik een account weiger, dan wel opschort of verwijder.
2. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens van jouw account. Ik ben niet aansprakelijk voor verschrijvingen.
3. Om een account aan te kunnen maken, moet je aan de volgende eisen voldoen:
a) Je bent in ieder geval per e-mail bereikbaar;
b) Je hebt alle gegevens waar ik om vraag naar waarheid ingevuld;
c) Je verklaart altijd in overeenstemming te zullen handelen met deze algemene voorwaarden en alle relevante toepasselijke wet- en regelgeving.
4. Natuurlijk doe ik mijn best om de webshop zo veilig mogelijk te houden. Desondanks ben alleen jij verantwoordelijk voor het gebruik van jouw account. Ik ga er dan ook vanuit dat alles wat er op jouw account gebeurt, door jou wordt gedaan. Zorg er dus voor dat jij jouw inloggegevens goed hebt afgeschermd voor anderen en houd je wachtwoord strikt geheim.

08. Herroepingsrecht voor consumenten

1. Het wettelijk geregelde herroepingsrecht voor consumenten vervalt wanneer je op mijn webshop een bestelling plaatst in de volgende gevallen:
a) Bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten, na nakoming van de overeenkomst, indien de nakoming is begonnen met jouw uitdrukkelijke voorafgaande instemming en je hebt verklaard afstand te doen van jouw recht van ontbinding zodra ik de overeenkomst ben nagekomen;
b) Bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten die strekt tot de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, van goederenvervoer, van autoverhuurdiensten, van catering en van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien;
c) Bij de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met jouw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming en je hebt verklaard dat je daarmee afstand doet van jouw recht van ontbinding.

09. Zelf je verantwoordelijkheid nemen

1. Natuurlijk mag je van mij verwachten dat ik het voortouw neem en je de juiste richting op wijs. Tegelijkertijd vind ik het belangrijk dat jij ook zelf jouw verantwoordelijkheid neemt. Zo ga ik ervan uit dat jij je netjes gedraagt tijdens een workshop (of wanneer je de ruimte zelf hebt gehuurd) en altijd de instructies opvolgt van de desbetreffende instructeur. Indien ik constateer dat jij je niet aan de regels of instructies houdt, kan jou de toegang tot de workshop / ruimte worden ontzegd.
2. Ga je een workshop volgen? Dan raad ik je aan praktische kleding te dragen (zoals dichte schoenen), omdat er natuurlijk met eten en keukenmachines wordt gewerkt die schade kunnen veroorzaken aan kleding, spullen, enzovoorts. Laat die mooie nieuwe jurk dus even thuis.

10. Algemene afspraken

1. Zakelijke opdrachtgevers kunnen de overeenkomst niet annuleren, tenzij in deze algemene voorwaarden iets anders is bepaald. Voor consumenten geldt in het geval van een overeenkomst van opdracht, het bepaalde in de wet over het opzeggen van de overeenkomst (artikel 7:400 BW e.v.), tenzij in deze algemene voorwaarden iets anders is bepaald.
2. Ik mag derden inschakelen bij de uitvoering van de overeenkomst en dat doe ik ook vaak! Wees je er dus van bewust dat er meerdere (fantastische) instructeurs zijn die workshops geven voor Trai Vegan. Het is dus zeker niet altijd zo dat je Trai als instructeur krijgt. Artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing op de opdracht. Artikel 6:76 BW is uitdrukkelijk uitgesloten voor de zakelijke opdrachtgever.
3. Het is jou niet toegestaan om tijdens een workshop foto’s of video’s te maken van andere deelnemers.
4. Ik mag de inhoud van de workshop te allen tijde wijzigen en / of aanvullen. Een wijziging of aanvulling geeft jou geen recht op restitutie of schadevergoeding, tenzij het een heel ingrijpende wijziging betreft.
5. Ik neem bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op me, tenzij uitdrukkelijk een bepaald resultaat is afgesproken.
6. Het mij toegestaan om workshops te verplaatsen of te annuleren, bijvoorbeeld omdat ik ziek ben of omdat er onvoldoende aanmeldingen zijn. Hiervan word je uiterlijk 24 uur van tevoren via e-mail of app op de hoogte gebracht. Indien mogelijk wordt altijd eerst gezocht naar een oplossing, zoals een voorstel voor een nieuwe datum. Indien dit niet mogelijk is, zal ik de ontvangen bedragen restitueren.
7. Er worden geen workshops gegeven tijdens nationale feestdagen en vakantieperiodes, tenzij anders aangegeven.
8. Drankarrangementen zijn niet automatisch inbegrepen in de prijs, tenzij anders aangegeven.
9. Het is niet toegestaan in de ruimte te roken. Huisdieren zijn tevens niet toegestaan.
10. De locatie biedt een (openbare) parkeergelegenheid, maar een parkeerplek kan niet worden gegarandeerd.
11. Aan de kalender die op de website te vinden is kunnen geen rechten worden ontleend.
12. In de prijs van workshops zijn, tenzij anders aangegeven, (basis)materialen en ingrediënten inbegrepen. Wel is het zo dat het gebruik van materialen op basis van fair use verloopt. Het is dus niet de bedoeling dat je voor 10 man gaat lopen koken. Mocht er eten over zijn na afloop van de workshop, dan mag je dit mee naar huis nemen.
13. Een cadeaubon wordt na aanschaf in de webshop binnen 48 uur (digitaal) verzonden. Heeft de ontvanger van een cadeaubon om welke reden dan ook geen toegang meer tot de cadeaubon? Dan vindt geen vergoeding plaats. Een cadeaubon is maximaal twee jaar geldig na aanschaf. Hierna vervalt de cadeaubon. Cadeaubonnen en / of de restwaarde kunnen niet voor geld worden ingewisseld. Handel en verkoop van cadeaubonnen is niet toegestaan.

11. Groep-workshops

1. Deze bepaling geeft aanvullende informatie over groep-workshops.
2. Een groep-workshop mag door de consument tot 30 dagen voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen 30 dagen en uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de workshop, wordt 50% van het bedrag gerestitueerd. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang of indien de workshop reeds is aangevangen, wordt 100% van het bedrag in rekening gebracht (je krijgt dan geen geld terug, voorkomen dus!). In plaats van een annulering kan je er ook voor kiezen om je te laten vervangen door iemand anders.
3. Na afloop van de groep-workshop worden de recepten via e-mail met je gedeeld. Deze recepten mogen binnen huishoudelijke kring worden gebruikt, maar niet verder (commercieel) worden verveelvoudigd en openbaar gemaakt.
4. Drankarrangementen zijn niet inbegrepen in de prijs. Je kunt tijdens de workshop een drankje bij bestellen door ter plekke af te rekenen (via pin of contant).
5. Zorg ervoor dat je mij informeert over eventuele allergieën, vóór het moment van boeken. Helaas kan ik niet garanderen dat ik met eventuele allergieën rekening kan houden.

12. Privé-workshops

1. Deze bepaling geeft aanvullende informatie over privé-workshops.
2. De contactpersoon/initiatiefnemer voor de privé-workshop wordt ten behoeve van deze bepaling hoofdboeker genoemd. Communicatie over de privé-workshop verloopt via de hoofdboeker.
3. De offerte is gebaseerd op het aantal personen dat door de hoofdboeker is aangegeven.
4. Nadat de offerte is geaccepteerd, kan het aantal personen slechts worden gewijzigd met mijn schriftelijke instemming.
5. De hoofdboeker is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Als hoofdboeker ben je bovendien verplicht om mij te voorzien van alle relevante informatie (zoals info over allergieën) over jezelf en de deelnemers voor wie jij de boeking maakt, uiterlijk tijdens het moment van boeken.
6. De hoofdboeker staat ervoor in dat alle personen zich netjes gedragen, zich houden aan de huisregels van Trai Vegan en eventuele instructies en aanwijzingen opvolgen. Eventuele schade veroorzaakt door deze personen, dient door de hoofdboeker te worden vergoed.
Een privé-workshop mag door de hoofdboeker die een consument is tot 30 dagen voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen 30 dagen en uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de workshop, wordt 50% van het bedrag gerestitueerd. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang of indien de workshop reeds is aangevangen, wordt 100% van het bedrag in rekening gebracht (je krijgt dan geen geld terug, voorkomen dus!).

13. Ruimte huren

1. Deze bepaling geeft aanvullende informatie wanneer je een ruimte huurt.
2. De offerte is gebaseerd op het aantal personen dat door jou is aangegeven. Nadat de offerte is geaccepteerd, kan het aantal personen slechts worden gewijzigd met mijn schriftelijke instemming.
3. Jij staat ervoor in dat alle personen zich netjes gedragen, zich houden aan de huisregels van Trai Vegan en eventuele instructies en aanwijzingen opvolgen. Eventuele schade veroorzaakt door deze personen, dient door jou te worden vergoed.
4. Wanneer je een luncharrangement afneemt, ben je verplicht om mij te voorzien van alle relevante informatie (zoals info over allergieën) over jezelf en de personen voor wie jij de boeking maakt, uiterlijk tijdens het moment van boeken.
5. De ruimte dient door jou te worden geopend en afgesloten, conform mijn instructies. Je dient de ruimte altijd achter te laten zoals het bij aanvang van de boeking is geleverd. Geef het direct aan wanneer iets kapot is gegaan. Mocht de ruimte zich in een andere staat bevinden na afloop van de boeking, dan wordt dit bij jou in rekening gebracht. Hieronder worden ook schoonmaakkosten verstaan.
6. Bij annulering door de consument, waaronder ook het verplaatsen van de datum wordt verstaan, geldt het volgende:
a) Annulering tot 48 uur voor aanvang is kosteloos;
b) Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang wordt 100% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.
7. Annulering dient schriftelijk te gebeuren.
8. De ruimte mag niet gebruikt worden voor illegale activiteiten. Zorg er bovendien voor dat er geen overlast veroorzaakt wordt tijdens het gebruik van de ruimte.
9. Het is niet toegestaan om de ruimte te gebruiken voor het maken van beeldmateriaal (zoals foto’s en films) voor commercieel gebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
10. De ruimte mag niet worden onderverhuurd of voor een ander doel worden gebruikt dan overeengekomen.
11. Alle risico’s met betrekking tot het gebruik van de ruimte zijn voor jouw rekening.

14. Online recepten

1. Deze bepaling geeft aanvullende informatie wanneer je een online recept aanschaft.
2. Een online recept wordt aan jou geleverd binnen 24 uur nadat jij de bestelling hebt geplaatst, door het versturen van de orderbevestiging (per e-mail), inclusief een download link. Het moment van verzending van de orderbevestiging is dus ook het moment van levering.
3. Indien de download link niet werkt, dien je mij onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar info@traivegan.com.
4. Om een online recept te kunnen lezen op jouw mobiele toestel en/of laptop en/of computer, moet je natuurlijk wel beschikken over de juiste software. Jij moet er zelf voor zorgen dat deze software beschikbaar is en ook daadwerkelijk correct functioneert. Ik geef hier geen (aanvullend) advies over.
5. Je kunt een recept maximaal 1 keer downloaden via de download link.
6. Heb je een recept aangeschaft? Dan is deze alleen bedoeld voor jouw persoonlijke (niet-commerciële gebruik). Het is je dan ook uitdrukkelijk niet toegestaan om de download link met anderen te delen.
7. Het intellectueel eigendom op het recept blijft bij mij of mijn licentiegever(s). Jij krijgt een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht. Dit betekent bijvoorbeeld dat het jou uitdrukkelijk niet is toegestaan om, zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming, het recept te vertalen, wijzigen, demonteren, verkopen of op een andere manier aan anderen beschikbaar te stellen.

15. Catering

1. Deze bepaling geeft aanvullende informatie over catering.
2. We spreken samen af op welke manier de etens- en drinkwaren worden geleverd. Het moment van levering vindt plaats wanneer de etens- en drinkwaren aan jou worden overgedragen. Bij levering op locatie dien je zorg te dragen voor een goede bereikbaarheid en parkeergelegenheid.
3. Vanaf het moment van levering ben ik niet meer verantwoordelijk voor de etens- en drinkwaren en draag ik de verantwoordelijkheid voor de voedselveiligheid aan jou over. Zorg ervoor dat je de etens- en drinkwaren onder de juiste omstandigheden vervoert en bewaart (denk bijvoorbeeld aan het hanteren van de juiste temperatuur).
4. Je dient zorgvuldig om te gaan met eventuele eigendommen van Trai Vegan die voor het event ter beschikking worden gesteld, zoals (voor hergebruik bedoelde) glazen en servies. Schade hieraan wordt achteraf bij je in rekening gebracht.
5. Zorg ervoor dat eventuele informatie over allergieën of dieetwensen waar ik rekening mee dien te houden al tijdens de oriënterende communicatie wordt gecommuniceerd. Na acceptatie van de offerte kan geen rekening worden gehouden met nieuwe informatie over allergieën of dieetwensen.
6. Het totaal opgegeven personen is bindend wanneer het aanbod wordt geaccepteerd. Na acceptatie kan het aantal opgegeven personen slechts gewijzigd worden met mijn schriftelijke instemming.
7. Bij annulering, waaronder ook het verplaatsen van de datum van het event wordt verstaan, geldt het volgende:
a) Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang wordt 50% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht;
b) Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang wordt 100% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.
8. Annulering dient schriftelijk te gebeuren.

16. Online membership

1. Deze bepaling geeft aanvullende informatie over een membership.
2. Een membership is persoonlijk en kan niet worden overgedragen.
3. ​Je krijgt als member 15% korting op het volgen van workshops. Deze korting is alleen op jou van toepassing. Indien je gebruikt wilt maken van de korting stuur je een mail naar: members@traivegan.com. Ik stuur je een gepersonaliseerde kortingscode toe. Het is niet mogelijk om achteraf nog gebruik te maken van de korting, deze dient ten tijde van de bestelling te worden ingevoerd in de daarvoor bestemde velden op de website.
4. De member korting is niet van toepassing op workshops die al in de aanbieding zijn. Deze worden aangeduid met “aanbieding”.
5. De members only workshops worden met de korting daar al in verwerkt op de website aangeboden. Hier is dus geen kortingscode voor nodig. Deze workshops zijn uitsluitend bestemd voor members.
6. Een membership kan een looptijd van één maand of 1 jaar hebben.
7. Indien is gekozen voor een membership met een looptijd van één maand, wordt het membership na afloop van deze maand stilzwijgend verlengd, steeds met een periode van één maand, tenzij het membership door jou wordt beëindigd.
8. Het membership dat is aangegaan voor de periode van 1 jaar, wordt niet stilzwijgend verlengd. Het membership dat is aangegaan voor de periode van 1 jaar, kan ook niet worden opgezegd. Besluit je geen gebruik meer te willen maken van jouw membership? Dan vindt er geen terugbetaling plaats.
9. Indien is gekozen voor een membership met een looptijd van één maand, kan het membership schriftelijk worden opgezegd vóór de eerste van de nieuwe maand met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Bijvoorbeeld:
Op 28 juli 2023 zeg je het membership op. Je membership eindigt dan op 1 september 2023.

of

Je zegt op, op 2 augustus 2023, dan eindigt je membership op 1 oktober 2023.

Opzeggen kan via: members@traivegan.com
10. Ik kan jouw membership te allen tijde opzeggen (dat zal waarschijnlijk niet zo snel voorkomen, maar je weet maar nooit), zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Natuurlijk betaal ik dan het bedrag terug voor de nog niet daadwerkelijk afgenomen periode, tenzij de beëindiging aan jou is toe te rekenen. Ik ben in geval van opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging nooit gehouden tot het betalen van een schadevergoeding.
11. Bedragen die ik voor de ontbinding gefactureerd heb, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
12. Is de overeenkomst tussen jou en Trai Vegan tot een einde gekomen? Wees je er dan wel van bewust dat je niet meer mag deelnemen aan onze (online en offline)bijeenkomsten.

17. Prijs en betaling

1. Jouw investering bestaat uit de afgesproken prijs (die je op de website kunt terugvinden of die we samen hebben afgesproken) en extra (on)kosten die ik moet maken. Hier ben ik altijd transparant over.
2. De prijzen die zijn vermeld voor de consument zijn inclusief de wettelijke btw en exclusief de wettelijke btw voor de zakelijke opdrachtgever.
3. Wanneer je niet direct kunt afrekenen via de website, ontvang je van mij een elektronische factuur met een betaaltermijn van 14 dagen. Voor consumenten geldt dat de betaling uiterlijk 1 dag voor aanvang van het evenement, de boeking of de workshop door mij dient te zijn ontvangen.
4. Indien je niet op tijd betaalt, zal ik je eerst een herinnering sturen om je hierop te wijzen en krijg je een termijn van 14 dagen om alsnog te betalen. Blijft betaling nog steeds uit? Dan zal ik helaas wat strenger moeten worden en breng ik wettelijke rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten in rekening.
5. Ik mag mijn prijzen op elk gewenst moment wijzigen. Ik zal mijn prijzen niet wijzigen gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, tenzij er sprake is van een verandering van het btw-tarief. Indien ik mijn prijzen verhoog binnen 3 maanden nadat jij een overeenkomst met mij hebt gesloten, mag je de overeenkomst ontbinden.
6. Op de webshop staat omschreven hoe en via welke betaalwijzen jij kan betalen. Betaal je op deze website met iDEAL? Dan verloopt de betalingsverwerker via de Payment Service Provider Mollie. Dit betekent dat ik noodzakelijke (persoons)gegevens, zoals betaalgegevens, deel met Mollie. De betalingen voor
het membership vinden uitsluitend plaats via automatische incasso. Jij begrijpt en accepteert dit.
7. Bezwaren tegen een factuur schorten jouw betalingsverplichting niet op. Je dient te betalen zonder korting, opschorting of verrekening, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten.

18. Mijn (beperkte) aansprakelijkheid

1. Het kan altijd gebeuren dat er iets verkeerd gaat of misschien verloopt het allemaal wel heel anders dan verwacht. Voor zover ik toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst en jij – als consument – daardoor schade lijdt, ben ik enkel aansprakelijk voor directe schade. Ik sluit alle aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ten gevolge van het toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst, een onrechtmatige daad, of anderszins, uit bij de zakelijke opdrachtgever.
2. Mijn eventuele aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door mijn verzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico, of wanneer de verzekeraar niet overgaat tot uitkering, de laatst toegezonden factuur, met een maximum van € 1.000,-.
3. Het is goed om te weten dat er tijdens een workshop gewerkt wordt met machines en ingrediënten die schade kunnen veroorzaken aan kleding, spullen, enzovoorts. Ik ben hiervoor niet aansprakelijk.
4. Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele beschadigingen en / of diefstal van jouw eigendommen.
5. De beperkingen van mijn aansprakelijkheid vervallen indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan mijn zijde.
6. Iedere vordering en / of claim verjaart jegens mij binnen 12 maanden nadat de overeenkomst tot een einde is gekomen.

19. Vrijwaring

1. Jij vrijwaart mij van alle aanspraken, verliezen, procedures en / of geleden schade van derde partijen, die op enige wijze verband houden met de opdracht, tenzij het een en ander veroorzaakt is door mijn opzet of grove schuld.
2. Ben je een consument? Dan is een vrijwaring in deze algemene voorwaarden alleen geldig als deze niet in strijd is met regels van dwingend recht.

20. Klachten

1. Heb je een klacht? Dat vind ik heel vervelend. Laat het mij zo snel mogelijk weten door een e-mail te sturen naar info@traivegan.com. Ik waardeer het wanneer je een klacht waar mogelijk op de dag zelf meldt, zodat ik direct kan reageren.
2. Wanneer ik het met je eens ben, zal ik natuurlijk zo spoedig mogelijk met een redelijke oplossing komen.
3. Je hebt als consument ook nog de mogelijkheid om jouw klacht in te dienen bij het ODR-platform van de Europese Commissie. Klik op deze link om jouw klacht in te dienen.

21. Overmacht (force majeure)

1. Is er sprake van overmacht? Dan hoef ik mijn verplichtingen naar jou toe niet na te komen.
2. Maar wat is overmacht nou precies? Overmacht wordt vaak ook wel force majeure genoemd en is elke omstandigheid, voorzien of niet voorzien, waarop ik geen invloed kan uitoefenen en waardoor ik mijn verplichten redelijkerwijs niet kan nakomen, zoals bij:
a) ziekte (van medewerkers/freelancers);
b) stakingen;
c) (internet)storingen, netwerkstoringen;
d) overheidsmaatregelen;
e) quarantainemaatregelen en / of epidemieën;
f) een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen;
g) niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.
3. Wanneer er sprake is van overmacht aan mijn zijde, heb ik de mogelijkheid om de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten. Hierover zal ik jou natuurlijk wel op de hoogte stellen. Als nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of blijvend onmogelijk is, dan kan de overeenkomst worden ontbonden door ieder van ons. Ik breng dan wel de reeds verrichte dienstverlening tot het moment van ontbinding in rekening aan jou.
4. Ben je een consument? Dan is hetgeen in dit artikel staat alleen geldig als dit niet in strijd is met regels van dwingend recht.

22. Als we er echt niet uitkomen

1. Is er een conflict ontstaan? Dan gaan we eerst samen om de tafel zitten met een lekker kopje thee (of koffie?!) erbij om naar een oplossing te zoeken. Mochten we er echt samen niet uitkomen, dan kunnen we naar de rechter. De rechtbank Midden-Nederland is exclusief bevoegd om van ons conflict kennis te nemen. Als consument heb jij binnen 1 maand nadat ik mij schriftelijk op de bevoegdheid van de rechtbank Midden-Nederland heb beroepen, de mogelijkheid om te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter, ter beslechting van ons geschil.
2. Op onze overeenkomst(en) en deze algemene voorwaarden is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.

23. Tot slot

1. Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijft de rest van de algemene voorwaarden gewoon in stand.
2. Heb je mijn algemene voorwaarden helemaal doorgelezen? En heb je voor een workshop of voor een andere dienst bij mij betaald? Stuur me dan een mail met het onderwerp “algemene voorwaarden” op info@traivegan.com, dan heb ik een verrassing!